نکات مهم جهت حضور در میان عشایر بختیاری

» پیامبراکرم(ص):تفریح کنیدوبازی کنیدزیرادوست ندارم که دردین شماخشونتی دیده شود «

نکات مهم جهت حضور در میان عشایر بختیاری

نکات مهم جهت اقامت وحضور در میان عشایر بختیاری واکوکمپ گردشگری عشایری کوهرنگ