امکانات وتوانایی شرکت

» پیامبراکرم(ص):تفریح کنیدوبازی کنیدزیرادوست ندارم که دردین شماخشونتی دیده شود «

امکانات وتوانایی شرکت

الف) هتل، هتل آپارتمان، آپارتمان.ویلا
ب) وسايل ورزشي(اسکي، اسب، سورتمه و...
ج) انواع اتومبيل هاي مورد نياز جهت انتقال گردشگران به مکان هاي گردشگري.
د) موتور برق، چادر اسکان ،سياه چادروچادرهای گروهی
ه) تهيه و تأمين ساير امکانات بر اساس نياز گردشگران