نظرات ویاداشت های مسافرین داخلی وخارجی

» پیامبراکرم(ص):تفریح کنیدوبازی کنیدزیرادوست ندارم که دردین شماخشونتی دیده شود «

نظرات ویاداشت های مسافرین داخلی وخارجی

شرکت خدمات مسافرتی وگردشگری کوهرنگ پرواز مؤسس ومجری کمپینگ اقامتی وگردشگری عشایری ایران(کوهرنگ پرواز)نظرات ویاداشت خاطرات مسافران وگردشگران داخلی وخارجی خودراکه حداقل یک شب درکمپینگ اقامت داشته وازبرنامه ها وخدمات ارائه شده ازطرف مجریان کمپینگ گردشگری عشایری استفاده نموده اندبه نمایش قرارداده است.