تورکوهرنگ بارفتینگ

» پیامبراکرم(ص):تفریح کنیدوبازی کنیدزیرادوست ندارم که دردین شماخشونتی دیده شود «

تورکوهرنگ بارفتینگ

برنامه های زمانبندی شده جهت اجرای تورهای ورودی به شهرستان کوهرنگ واقامت دراکوکمپ گردشگری عشایری کوهرنگ(همراه بااجرای رفتینگ)