لیست تورها

مسیرهای گردشگری شهرستان کوهرنگ

مسیرهای گردشگری شهرستان کوهرنگ

1399/02/01

1399/06/30

همراهی وهمنشینی باایلات وعشایربختیاری

برای اولین باردرایران کمپینگ اقامتی وگردشگری عشایری مستقردرشهرستان کوهرنگ 500متری آبشارشیخ علیخان بابهترین امکانات رفاهی درفضایی طبیعی ودرهمجواری عشایربختیاری دردامنه های سرسبز وپوشیده از برف زردکوه تأسیس گردیده ومدت 4سال ازگردشگران ومسافران داخلی وخارجی به بهترین نحوممکن پذیرایی بعمل آورده واکنون منتظر قدوم شماعزیزان باسفر به این مکان بی نظیر می باشد.

1399/02/20

1399/07/20

قایق سواری برروی آبهای خروشان(رفتینگ)

دراین نوع ازتفریح وورزش گردشگر (مسافر)به مدت 1الی 4ساعت بنابه درخواست خودباقایق های مخصوص که باپاروهای دستی ویک سکان دارخبره هدایت وبرروی روخانه توسط جریان آب به حرکت درآمده وباجریان آب تمام مسیررودخانه رامی پیماید ازجوش وخروش خاصی برخورداربوده که باحضورشماتجربه خواهدشد.

1399/03/01

1399/06/30

طبیعت گردی وبازدید ازجاذبه های گردشگری

بازدید ازجاذبه های گردشگری استان چهارمحال وبختیاری بنابه درخواست گردشگران محترم این مکانها شامل:شهرستانهای مختلف بوده که عمدتادرشهرستان کوهرنگ مستقر می باشند.

1399/02/20

1399/07/15