اطلاعیه Notifications

» پیامبراکرم(ص):تفریح کنیدوبازی کنیدزیرادوست ندارم که دردین شماخشونتی دیده شود «

اطلاعیه Notifications

سفرامروز،خاطره فردا

Today's Trip,Future's Memory

اکوکمپ گردشگری عشایری کوهرنگ

Welcome to koohrang Tourism Eco-Camp

مقدم شماراگرامی میداریم

It is well-equipped with

Accommodation Features and Amenities,such as:

-Mineral Springs

- Siah Chdor (Nomadic Tents)

-Bathroom

-Horseback Riding

-Knowing about Nomads'Life

500 Meters Away fromAddress:

Sheikh Ali Khan Waterfall,Koohrang Iran

  • مجهزبه امکانات اقامتی ورفاهی
  • چشمه آب معدنی،سیاه چادر،چادرهای اختصاصی،حمام
  • اسب سواری وآشنایی بازندگی عشایر
  • آدرس:کوهرنگ-500متری آبشارشیخ علی خان

0913 184 4110  -  0913 183 9207   Tell:             برادران غیبی

تخفیف ایام غیرتعطیل 30%

WWW.Koohrangparvaz.ir