بازدید استاندارچهارمحال وبختیاری ازاکوکمپ گردشگری عشایری کوهرنگ

» پیامبراکرم(ص):تفریح کنیدوبازی کنیدزیرادوست ندارم که دردین شماخشونتی دیده شود «

بازدید استاندارچهارمحال وبختیاری ازاکوکمپ گردشگری عشایری کوهرنگ

استاندارمحترم استان وهیئت همراه ازاکو کمپ گردشگری عشایری کوهرنگ بازدید بعمل آوردند

روزپنج شنبه مورخه 1397/4/1 همزمان بابرگزاری همایش یک روزه مسئولان سراسرکشورصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان وعشایرایران وعشایراستان چهارمحال وبختیاری ،استانداروهیئت همراه ازمجموعه سایت اکوکمپ گردشگری عشایری کوهرنگ بازدید بعمل آورده ونکات خوبی راابراز فرمودند