اخبار

» پیامبراکرم(ص):تفریح کنیدوبازی کنیدزیرادوست ندارم که دردین شماخشونتی دیده شود «

اخبار

 بازدید مدیرکل محترم سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان چهارمحال وبختیاری ومعاون محترم گردشگری باهیأت همراه از چگونگی روندبازگشایی کمپینگ اقامتی وگردشگری عشایری ایران مستقردرشهرستان کوهرنگ منطقه شیخ علیخان درسال 1396 همزمان باکوچ عشایر بختیاری ازاستان خوزستان به سمت استان چهارمحال وبختیاری.