فصل بهار وتابستان باعشایربختیاری

» پیامبراکرم(ص):تفریح کنیدوبازی کنیدزیرادوست ندارم که دردین شماخشونتی دیده شود «

فصل بهار وتابستان باعشایربختیاری

باسفربه استان چهارمحال وبختیاری وشهرستان کوهرنگ ازطبیعت زیبای آن همراه باهمنیشینی باعشایرلذت ببرید